Convocatòria QUIR

S’ha publicat la convocatòria del QUIR per l’any 2020/21.

Hi ha 22 plaçes QUIR per a tota Espanya de les quals 1 plaça Radiofarmacia a l’Hospital Universitari Son Espases.

Convocatòria del QUIR per l’any 2020/21.BOE

Si algú necessita mes informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres us podem assessorar sobre aquestes places.

CURS: PREPARACIÓ OPOSICIONS PROBLEMES DE QUÍMICA I DE FÍSICA MOLDALITAT A DISTÀNCIA

OBJECTIUS

  1. Recordar els principals continguts de química i de física per a la resolució de problemes.
  2. Aprendre estratègies per resoldre problemes de física i de química.
  3. Practicar diferents problemes per adquirir seguretat a l’hora de resoldre problemes.
  4. Relacionar els problemes amb el currículum.
  5. Conèixer les implicacions metodològiques de la resolució de problemes.
  6. Relacionar problemes i pràctiques de laboratori.

Més Informació

CURS: PREPARACIÓ OPOSICIONS FÍSICA I QUÍMICA MODALITAT A DISTÀNCIA

OBJECTIUS
1. Orientar en la elaboració dels temes (part teòrica)
2. Familiaritzar-se amb els elements curriculars per tal d’elaborar una programació didàctica.
3. Donar pautes per a l’elaboració de la programació i de les unitats didàctiques
4. Elaborar i defensar unitats didàctiques.
5. Adquirir destreses i estratègies per a la presentació de la programació i la unitat didàctica davant el tribuna

Més Informació

Curso oficial para el Mantenimiento Técnico-Sanitario de Piscinas 14 y 15 de Noviembre de 2020.

OBJETIVO

El objetivo del curso es adquirir todos los conocimientos necesarios para un buen mantenimiento de las piscinas de uso colectivo, conocer los problemas y las técnicas básicas para su resolución, conocer las técnicas de mantenimiento y control de parámetros del agua, conocer los diferentes productos de limpieza y desinfección necesarios para el mantenimiento de estas instalaciones, adquirir destreza en el uso de los diferentes aparatos empleados en el mantenimiento de las piscinas,  así como conocer las normativas que rigen estas instalaciones (R.D 742/2013 y  Decreto 53/95).

Más información

CURS A DISTÀNCIA: EINES I RECURSOS PER A L’ENSENYAMENT A DISTÀNCIA A L’ÀREA DE LES CIÈNCIES

OBJECTIU

L’objectiu general del curs és donar a conèixer al professorat de les matèries científiques de l’educació secundària un conjunt d’eines i recursos educatius  que puguin resultar d’utilitat per gestionar eficaçment les aules virtuals  i, d’altra part, per treballar a distància els distints elements curriculars específics  d’aquestes matèries, tant a l’ESO com al Batxillerat. 

D’aquesta manera, el professorat podrà ampliar el seu ventall de possibilitats per adaptar-se als nous escenaris que s’esdevenen dins el nou context educatiu.

Més informació

Curso oficial para el Mantenimiento Técnico-Sanitario de Piscinas 17 y 18 de Octubre de 2020.

OBJETIVO

El objetivo del curso es adquirir todos los conocimientos necesarios para un buen mantenimiento de las piscinas de uso colectivo, conocer los problemas y las técnicas básicas para su resolución, conocer las técnicas de mantenimiento y control de parámetros del agua, conocer los diferentes productos de limpieza y desinfección necesarios para el mantenimiento de estas instalaciones, adquirir destreza en el uso de los diferentes aparatos empleados en el mantenimiento de las piscinas,  así como conocer las normativas que rigen estas instalaciones (R.D 742/2013 y  Decreto 53/95).

Más información